ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด รอยยิ้มมอบจากใจ ขอรับใช้ท่านทั้งผอง ซื่อสัตย์ไม่เป็นรอง จิตหมายปองท่านพอใจ ต้อนรับอย่างยินดี ขอบคุณที่ได้รับใช้ ผิดพลาดขออภัย หวังทำให้จากใจจริง

 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
 
 
 
 
 

    
 
                                                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
                           เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด 
                                                                 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
                                  …………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด  จำนวน  3 โครงการ รายละเอียด ดังนี้
                                 1.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตาอุดวัด หมู่ที่ 1 –   บ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 3
 ปริมาณ กว้าง 5 เมตร ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร   หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,645 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบแปลน อบต.ตาอุด)  ราคากลาง  949,500 บาท    (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)                                                               
                                2.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านตาอุดใต้ หมู่ที่ 5   (คุ้มสะเดาหวาน-ถนนโชคชัย-เดชอุดม) ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   916 ตารางเมตร   พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตรx100 เมตร จำนวน 5 ท่อน (รวมค่าแรงและค่าวัสดุยาแนว)   พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ตาอุด)  ราคากลาง 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
                                3.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโก หมู่ที่ 7 – บ้านคลองกลางหมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ตาอุด)  ราคากลาง 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                                                                                        
                  3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                    5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแต่ละโครงการ               
           กำหนดดูพื้นที่ก่อสร้าง  และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    7     มิถุนายน  2555 เวลา  10.00 น.- 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ถ้าผู้เสนอราคาไม่มาดูสถานที่ให้ถือว่ารู้จักสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
        /กำหนดยื่นซอง....
 
-2-
         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ตั้งแต่วันที่ 22  พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 6  มิถุนายน  2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. 16.30 น. และในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.30 น. -12.00 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2) เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่    8   มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2 ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                
                       ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.ta-ud.           Go.th     หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-922232 ในวันและเวลาราชการ     
                                                                      
ประกาศ   ณ วันที่  21    เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2555     
 
 
                                                                        (ลงชื่อ) 
                                                                                              ( นายทองสา อุตมะ )             
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
infographics
เข้าสู่ระบบ
facebook
จังหวัดศรีสะเกษ
ทำเว็บไซต์
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ดูทีวี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย